PRELOM

NEMORÁLNOSŤ

Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha.

Mt. 5,8.

V Komunistickom manifeste Marx napísal, že jeho cieľom je nielen zrušiť všetky náboženstvá ale aj všetku morálku. Potom bude totiž všetko dovolené. Keď Boh hovorí o čistote ľudského srdca, nemá na mysli výhradne sexuálne hriechy, ale celé myslenie človeka, jeho hodnoty arozhodnutia. Marx vo svojom diele úplne vedome predkladá svojim čitateľom morálnu špinu. Niet sa čo diviť, že niektorí jeho žiaci, komunisti, nútili väzňov jesť vlastné výkaly a piť vlastný moč. Richard Wurmbrandt popisuje praktiky mučenia, nesúce znaky satanistických rituálov, ktorých cieľom bolo zanečistiť ľudské srdce adonútiť ho krúhaniu. Socializmus, starostlivosť oproletariát, humanizmus – to bola iba dymová clona, píše Wurmbrandt.

V dobe ruskej revolúcie sa láska, dobrá vôľa alebo zdravé emócie považovali za niečo nízke a spiatočnícke. Dievčatá sa hanbili za svoju nevinnosť amuži zasvoju vernosť. Skazenosť bola považovaná za dobrý vkus a znamenie správneho spôsobu myslenia. Tieto témy spracovali noví spisovatelia, ktorí sa zrazu objavili na scéne. Ľudia objavili neresti aperverziu adávali dobrý pozor, aby ich nikto nepovažoval za nemravných.

Vsnahe dosiahnuť absolútnu slobodu sa človek vrhol do nemorálnych vzťahov, hedonistických zážitkov, nehľadiac pritom nanásledky svojich činov. Heslom sa stalo „Užiť si tu a teraz“ Skúšame, kam až môžeme zájsť a čo všetko si môžeme dovoliť. Nečisté srdce sa správa pokrytecky, obviňuje Boha, prekrúca Boží zákon, túži po obdive a pozornosti, a chce mať veci pod kontrolou, lebo neverí v Boží zásah ani Jeho lásku.


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme nestrážili čistotu svojho srdca. Odpusť nám, že sme sýtili svoju myseľ neresťami a prevrátenosťou, a tiež viedli iných k hriechu. Odpusť nám, že sme ohýbali Boží zákon a správali sa pokrytecky. Odpusť nám, žesme sa oddali spôsobu života „užiť si tu ateraz“ avstúpili ajdonemorálnych vzťahov. Odpusť nám, že sme zneužili médiá a sociálne siete na šírenie prevrátených hodnôt a hriechu. Odpusť nám, že sme chceli mať veci pod vlastnou kontrolou. Odpusť nám, žesme chodili podľa rady bezbožných, stáli na ceste hriešnikov a sedeli v kruhu posmievačov (Ž. 1,1). Stvor v nás čisté srdce a obnov v nás priameho ducha. Nezavrhni nás od seba, ani neodním svojho Svätého Ducha. Vráť nám radosť zTvojej spásy apodopri nás duchom poslušnosti a veľkej ochoty. (Ž. 51, 12-14).

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Život je na to, aby sme si ho užili tu a teraz. A vyznávame: Dal si nám život, aby sme milovali Teba, ako Ty miluješ nás – celú večnosť. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Zatýmto mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán…2. Tim. 4,7-8; My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 1.Jn. 3,14.

51

Odmietame a zriekame sa klamstva: Žiť bez Božieho zákona znamená žiť v slobode. Avyznávame: Tvoje Slovo oslobodzuje k skutočne naplnenému životu. Blahoslavený muž, ktorý …má záľubu má v zákone Hospodinovom, o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo dáva ovocie vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo bude robiť, podarí sa mu. Ž 1,1-3.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetko je dovolené. A vyznávame: Hrešiť znamená míňať cieľ. Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ef. 5,15; Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu. Prísl. 3,35; Odplatou za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rim. 6,23.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Byť morálne skazený je normálne. A vyznávame: Normálne, dobré a správne je to, čo Nebeský Otec považuje za normálne, dobré a správne. Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridŕžajte sa dobrého. Rim. 12,9; A za to sa modlím, žeby vaša láska ešte viac a viac rástla pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, aby ste boli čistí a prostí úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti, doneseným skrze Ježiša Krista, na slávu a chválu Božiu. Fil. 1/9-11.

Vďačnosť

Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, že ak vyznávame svoje hriechy, Ty si verný a spravodlivý, aby si nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti (1. Jn. 1,9). Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, žesinás Tvojou obeťou na kríži draho vykúpil pre večný život.

Ďakujeme, že Tvoja krv nás očisťuje od každého hriechu a prevrátenosti (1. Jn. 1,7). Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, za Tvoje Slovo, ktoré je naším radcom (Ž. 119,24), oživuje nás (Ź. 119,50), je sviecou našej nohe (Ž. 119,105), keď hľadáme kadiaľ ísť. Ďakujeme, že keď konáme podľa Tvojho Slova, budeme žiť v slobode (Ž. 119,44- 45).

Ďakujeme Ti Otče, Synu i Duchu Svätý, že sme smeli aj v minulom režime mať Tvoje vedenie, Tvoju prítomnosť, Tvoju ochranu, že sme aj vtedy mali čisté Slovo Pravdy, Božie Slovo, ktoré nás potešovalo a svietilo nám na cestu.

Prosíme si pokorné a poslušné srdce, smelosť a odvahu byť Tvojimi vernými svedkami v tejto dobe, a zachovávať Tvoje Slovo. Upevni nás na vnútornom človeku vo svojej láske a veď nás cestou večnosti, až kým si po nás neprídeš…