PRELOM

KLAMSTVO

Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 1. Jn. 2,31-23.

Modloslužba je väčšinou veľmi úzko spojená sklamstvom, prevrátenosťou a podvodom. Základným účelom klamstva je zbaviť ľudský svet skutočnej Pravdy a jej požehnania. Taktikou je postupné vymazanie slova hriech z ľudského slovníka a tak dusiť v našich dušiach akýkoľvek hlas svedomia, ktorý nám bráni naplno sa odovzdať zlu. Za maskou slobody sa ponúka hriech ako atraktívne dobro a predstavuje sa dokonca ako nevyhnutná súčasť ľudského života. Kto však rozsieva klamstvo, dobrovoľne spolupracuje nazničení seba isvojich blížnych, lebo len pravda prináša život a pravda skutočne oslobodzuje.

Klamstvo, ktorému komunistický režim otvoril dvere spoločnosti dokorán, dodnes predostiera svoje vykonštruované „pravdy“ verejne. Marx píše: „Prvou povinnosťou médií je podrývať základy existujúceho politického systému“, teda autorít. A „Učím slová, ktoré sú zamotané do diabolského klbka. A tak si každý môže myslieť, čo si myslieť chce.“

Celá ideológia komunizmu bola založená na klamstve, polopravdách a podvodoch. Či už ide o

  • revolúciu a triednu nenávisť – revolúcia neprinesie blaho spoločnosti, je v skutočnosti vzburou a nenávisť vedie k vojne, nie k mieru,

  • pokrytecký spôsob života jej nositeľov, ktorý zdanlivo bojovali za chudobných (za proletariát),

  • ideál rovnosti, v ktorom boli ľudia rovní a rovnejší, kde „rovnosť“ sa dosahovala podvodmi, korupciou alebo donášaním,

  • vlastnú históriu – v skutočnosti išlo o vymazanie nepohodlnej histórie a identity podmaneného národa,

  • morálku – podporovanie nenávisti medzi skupinami v spoločnosti, lži, krádeží, zabíjania, zrádzania rodiny a priateľov, týrania, sexuálnej „slobody“, krivých výpovedí…, falošných priateľstiev (súdruh a súdružka) a to všetko podľa hesiel: všetko je dovolené a účel svätí prostriedky.

  • chápanie rodiny – rodičia majú budovať spoločnosť, o výchovu detí sa postará štát.

  • chápanie hodnoty ľudského života


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme sa búrili proti Tvojmu poriadku, ako sa má spravovať spoločnosť. Odpusť nám, že sme používali lož, skresľovali pravdu a zakrývali si oči pred ňou. Odpusť nám, že sme vo svojej pýche klamali druhých, seba aj svoje deti. Odpusť nám, že sme zneužili médiá našírenie klamstiev, propagandy a nemorálnosti namiesto toho, aby sme šírili Tvoje slovo aTvoje dobré zákony. Odpusť nám, že sme žili pokrytecky pred Tebou, že sme nežili morálne – podľa Tvojich dobrých inštrukcií, ktoré prinášajú život. Odpusť nám, že sme verili lživým slovám namiesto Tvojmu Slovu…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

A. Zvestovanie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Pravda sa nehovorí. A vyznávame Božie slovo: Hovor pravdu. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Ef. 4,25.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Veriaci sú tmári. A vyznávame:

Kresťania sú svetlom na svete. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Mt. 5,14.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Ak veríš, nikomu to nehovor! A vyznávame: Ak veríš, hovor to, čomu veríš! Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: “Uveril som, a preto som povedal,” aj my veríme, a preto hovoríme. 2.Kor 4,13. A povedal im: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Mk. 16,15; Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. Rim. 1,16.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Viera je tvoja osobná vec. A vyznávame: Viera sa má zdieľať. Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. Sk. 18,9.

Odmietame azriekame sa klamstva: Cirkev je nebezpečná, pretosamusí zničiť. Avyznávame: Cirkev je mesto postavené na vrchu. …ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 1.Tim. 3,15.

B. Osobnosť človeka

Odmietame a zriekame sa klamstva: Svedomie neexistuje. Avyznávame: Svedomie existuje. Preto sa aj ja stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Sk. 24,16. Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery,… 1.Tim. 1,5.

Odmietame azriekame sa klamstva: Jedinec nemá hodnotu. A vyznávame: Každý človek má hodnotu a veľkú cenu. Nato Boh povedal: “Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Gn. 1,26.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetci sú si rovní, ale niektorí rovnejší. A vyznávame: v Kristovi sú si všetci ľudia rovní: Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Kol. 3,11. Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: “Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Sk. 10,34-35.

Odmietame a zriekame sa prísah, sľubov iskier a pionierov, pretože je napísané: “Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal! No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte – ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Mt. 5,33-36; Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. Ž. 33,10.

Odmietame a zriekame sa klamstva: V ničom nevynikaj! Boh prikazuje: Vynikaj v dobrých skutkoch! Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bohu, usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby, aby neboli neužitoční. Tít. 3,8 a14. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 1Kor. 12,7-11.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Človek nemá slobodu rozhodovania. A vyznávame: Človek dostal slobodnú vôľu. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, vktorom voláme: “Abba, Otče!” Rim. 8,15. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! Gal. 5,13.

C. Rodina

Odmietame a zriekame sa klamstva: Kolektívna výchova je lepšia ako výchova v rodine. A vyznávame: Rodina je základom spoločnosti. Lebo kým som bol (ešte ako) dieťa u otca, útly jedináčik pod dozorom matkiným, poučoval ma a vravel mi: “Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst! Neopúšťaj ju, tak ťa bude chrániť, obľubuj si ju, tak ťa bude strážiť. Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! Vyzdvihuj ju, azvýši tvoju (vážnosť), dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. Ovinie ti hlavu nádherným vencom (a) obdarí ťa ozdobnou korunou. Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života! Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti. Pr. 4,1-13. …poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Dt. 6,7.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Ženy nemajú hodnotu. A vyznávame: Ženy majú veľkú hodnotu. Potom Pán, Boh, povedal: “Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.” Gen. 2,18; Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly. Pr. 31,10.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Matky musia chodiť do práce a budovať socializmus, nie sa starať odeti. A vyznávame: Úloha matky vo výchove detí je nepostrádateľná. Ale (žena) bude spasená rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti. 1.Tim.2,15.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Postihnutí, chorí a starí nemajú hodnotu a vyznávame: Všetci ľudia bez ohľadu na vek a zdravie majú rovnakú hodnotu pred Bohom. Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie. Pr. 17,5. Šediny sú ozdobnou korunou, (no táto koruna) sa nadobúda čestnou púťou (života). Pr. 16,31.

D. Spoločenské zriadenie

Odmietame a zriekame sa klamstva: Klamstvo je v poriadku. A vyznávame: Klamstvo nie je v poriadku. Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou. Prísl. 12,22.

Odmietame a zriekame sa klamlivej proklamácie: So Sovietskym zväzom navečné časy a nikdy inak. A vyznávame: Všetko raz pominie, iba Boh je večný. S Ním chceme ísť na veky. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. Ž. 146,10.

Odmietame a zriekame sa klamlivého oslovovania súdruh, súdružka – falošného priateľstva na základe komunistickej ideológie. A vyznávame: Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Mt. 12,50.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Za komunistov bolo lepšie. A vyznávame: Najlepšie je v Božom/Otcovom dome. Jeden deň v Tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov. Ž. 84,11.

Vďačnosť

Ďakujeme za tých, ktorí šírili Tvoje Slovo, učili po domoch, pašovali Biblie a neúnavne sa modlili za ďalšie generácie napriek tomu, že boli osočovaní a žili v ohrození. Ďakujeme za učiteľov a profesorov na univerzitách, ktorí odmietli lož, že veda dokázala, že Boha niet a nebáli sa vyznať, že pochádzajú z kresťanskej rodiny. Ďakujeme za všetkých verných Tvojej pravde napriek tomu, že ich to stálo vedúcu pozíciu na škole či univerzite, v nemocnici, či v cirkvi a čakala ich fyzicky ťažšia práca. Ďakujeme za rodiny členov KSČ, kde aspoň z úcty k rodičom alebo starým rodičom dovolili na Vianoce či Veľkú noc pri rodinnom stole prečítať Božie Slovo, modliť sa a spievať. Ďakujeme Ti za rodiny, kde Božia láska víťazila nad klamstvom, neverou a nespravodlivosťou v spoločnosti.