PRELOM

NESLOBODA A MANIPULÁCIA

Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu!

Gal. 5,13.

Marx tvrdil, že príčinou zotročenia ľudí je kapitalizmus, a preto treba tento prehnitý systém zvrhnúť (revolúciou). Potom bude nasledovať prechodné obdobie diktatúry proletariátu, potom pominú vojny, revolúcie a nastane láska a mier. Komunizmus bol systémom, v ktorom sú práve manipulácia a zotročenie priamymi prostriedkami pre získanie moci. Manipulácia vzbudzuje väčšinou všeobecný strach a strach je dokonalým nástrojom každého zotročovania. Stačí pohroziť človeku odobratím detí, zničením rodiny, cti, stratou zamestnania alebo večného zatratenia a zastrašená osoba sa vôli tyrana radšej podvolí. Základnou črtou zotročovania je vynucovania si poslušnosti násilím, onálepkovaním a trestaním všetkých, ktorí sa nepodvolili vopred pripravenému „programu“. Zdegradovaný človek je odstavený spoločensky, jeho dobré vlastnosti sú úmyselne skresľované, chyby zveličované a podfarbené rôznymi klamstvami, aby sa cielene vypestoval voči takému indivíduu odpor. Toto všetko sa samozrejme deje so zreteľom na dobro spoločnosti. Každý manipulátor dáva všetkým svojim podriadeným rád pocítiť, kto je autoritou.

Komunizmus mnohým svojim občanom zhabal majetok a mnohých uväznil. Cieľom Akcií K a K2 (kláštory) a R (rehoľníčky) bolo skonfiškovanie budov kláštorov (na Slovensku bolo na jar 1950 do100 mužských a vyše 165 ženských), zlikvidovanie rehoľných komunít na ich historických a tradičných miestach (v tom čase bolo na Slovensku vyše 1 000 rehoľníkov a vyše 4 250 rehoľných sestier). Mnohých z nich pozvážal do tzv. centralizačných kláštorov (v skutočnosti to boli väznice s väzenským režimom). V nich vykonávali nútené práce a bol vyhradený čas na politickú prevýchovu. Komunikácia s vonkajším svetom bola úplne vylúčená, alebo sa obmedzovala na minimum. Skonfiškované budovy boli určené pre socialistické organizácie, armádu, Zbor národnej bezpečnosti, školstvo, rôzne ústavy. Po obsadení kláštorov boli nešetrným zaobchádzaním zničené knižnice a rozkradnuté mnohé vzácne rukopisy, tlače, obrazy a nábytok. Samotné budovy získali najmä krajské a miestne národné výbory, rôzne administratívne úrady, telovýchovné spolky, detské domovy a pod. V správe pre politický sekretariát ÚV KSČ, ktorá bilancovala získané materiálne hodnoty, bol výsledok akcie označený za najväčší majetkový presun od privlastnenia majetku Nemcov, „znárodnenia“, a pozemkovej reformy. Inak povedané, rozsahom išlo o tretiu najväčšiu krádež od roku 1945.

Gréckokatolícku cirkev na 18 rokov natvrdo zrušili (Akcia P – pravoslavizácia), duchovných väznili a mučili a aj po obnove v roku 1968 bola naďalej v nemilosti režimu. Nenávisť voči gréckokatolíckej cirkvi síce zúrila na našom území už pred osudným rokom 1950, no skutočné okovy jej štátna moc nasadila až po komunistickom prevrate.

Už v r. 1949 vstúpil do platnosti Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom – teda štátna vrchnosť pod vedením KSČ urobila z duchovných, farárov, biskupov štátnych zamestnancov. Dostali od štátu plat, ale mohli byť aj veľmi ľahko zbavení funkcie v cirkvi. Do funkcií v cirkvi boli ustanovení ľudia, ktorých si štátna vrchnosť vybrala podľa svojich kritérií.

Evanjelická cirkev Augsburského vyznania sa proti tomu rozhodne postavila, ale zákon bol napriek tomu schválený. Okrem chrámu a fary bol skonfiškovaný všetok ostatný majetok (sirotince, diakonické domovy, nemocnice, cirkevný majetok). Prišli vyšetrovacie väzby – roky väzenia pre farárov a biskupov. Hociprezident Zápotocký pri nástupe vr. 1953 udelil amnestiu, ktorou sa dostali na slobodu väzni pre Božie Slovo, namiesto nich boli šikanovaní, zaistení a uväznení ďalší veriaci – lebo vraj učia deti a mládež o Bohu, a tak kazia budúcnosť komunizmu.

Akcia B bola vyvrcholením predchádzajúcich pokusov vyčistiť mestá od nežiaducich ľudí. Štátna moc celú akciu prezentovala ako riešenie naliehavej bytovej otázky. Na Slovensku muselo svoje domovy v rokoch 1952 až 1953 opustiť 1 046 rodín. Najlepšie byty a domy, tzv. triedy A, dostali najvyšší predstavitelia strany a štátnej bezpečnosti. Nasledovali zamestnanci štátnych inštitúcií, a až byty kategórie D dostali ľudia, ktorí ich potrebovali. Hoci Zákon č.312/1992 Z. z. a jeho novela č.492/1992 Z. z. otvorili cestu rehabilitácii a odškodneniu očisty miest, prakticky však znamenali zdĺhavé dokazovanie pravdy pred súdmi, čo znamenalo obrovské sklamanie a frustráciu postihnutých ľudí.

V mentalite národa ešte stále zostalo z čias otroctva komunizmu to, že akosi podvedome hľadáme nového vodcu, ktorý by za nás všetko vyriešil. Inklinujeme k tomu vybrať si toho, kto nám viac sľúbi a nepozeráme sa až tak na jeho skutočné hodnoty a charakter. Nízke sebavedomie národa, pocit vlastnej nedostatočnosti a neschopnosti napriek nádhernému dedičstvu národa je taktiež priamym dôsledkom otroctva. Z ťažko dosiahnuteľného sna o materiálnom zabezpečení a klamlivého ideálu o možnosti triednej rovnosti sa však časom zrodila závisť. Následkami otroctva sú tiež neprajnosť, nepriebojnosť, submisívnosť, spochybňovanie vlastných kvalít, reptanie, korupcia, neschopnosť sa rozhodovať a stáť na vlastných nohách. Dnes sme v dôsledku rozbitia hodnotového systému komunistickým režimom otrokmi iných ľudí (ak máme z nich strach) alebo vecí – materializmu, konzumu, návykových látok, práce a pod., pretože sloboda začína v srdci. Strach z človeka (Čo si o mne ľudia pomyslia?) môže viesť k tomu, že sa vzdávame aj vlastných hodnôt, alebo neurobíme veci, ktoré sú dobré a potrebné.


Modlitba pokánia

Otče, odpusti nám a našim otcom, že sme kontrolovali, manipulovali, a tak zotročovali druhých ľudí. Odpusť nám, že sme podporovali klientelizmus a rodinkárstvo, a tým manipulovali výber ľudí na zodpovedné pozície. Odpusti nám, že sme presadzovali diktatúru proletariátu, že sme si vydobýjali poslušnosť násilím. Odpusť nám, že sme degradovali spoločensky nepohodlných ľudí a donútili ich odsťahovať sa. Odpusť nám našu závisť. Odpusť nám krádeže majetku týchto ľudí aich väznenie alebo násilné vysťahovanie z ich domovov. Odpusť nám, že sme našu záchranu a riešenie problémov hľadali v človeku a nie v Tebe. Odpusť nám strach z človeka. Odpusť nám, že sme rozbili kresťanské hodnoty v spoločnosti a že sme povýšili materializmus, konzum, prácu, že sme boli ustarostení o svoj život…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Manipulácia s druhými jevporiadku. A vyznávame: Manipulácia je zlá. Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým Slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!” 1. Sam. 15,23

Odmietame a zriekame sa klamstva: Treba sa báť autorít, kvôli zneužitiu moci. A vyznávame: Autorita vedie a chráni. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Rim. 13,3.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Zodpovednosť za nás nesie štát. A vyznávame: Každý je zodpovedný za svoj život. A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať zaseba. Rim. 14,12; On odplatí každému podľa jeho skutkov… Rim. 2,6.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Štát sa postará. A vyznávame: Nebeský Otec sa stará o každého človeka a pozýva ho spolupracovať s Ním. Občan je svojprávny a schopný samostatnosti. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Mat 6,8; Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. Ž. 55,23.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Vedúcu úlohu vštáte má robotnícka trieda. A vyznávame: Vladár má byť múdry a vzdelaný bez ohľadu na to, z akej triedy pochádza. Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom. Prísl. 1,7; Vladár, ktorý nemá rozumnosti, (býva) veľký vydierač, (no iba) ten, kto nenávidí nestatočný zisk, bude dlho žiť. Prísl. 28,16.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Drž hubu a krok. A vyznávame, že budeme slobodne hovoriť pravdu a žiť podľa nej. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ef. 5,13; Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach. Zach. 8,16.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Zmysel života a záchrana je v práci. A vyznávame: Zmysel života je vo vzťahu s Bohom. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Ef. 2,8-9.

Vďačnosť

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetkých ľudí, ktorí boli vo funkciách apredsa nezneužívali svoje postavenie. Ďakujeme Ti za ich charakterové vlastnosti – ich hľadanie pravdy a spravodlivosti, za kresťanskú výchovu z minulosti, ktorá im svietila. Ďakujeme Ti tiež za ľudí, ktorí sa nedali zlomiť, hoci sami trpeli prenasledovaním, nasledovali príklad Pána Ježiša a modlili sa za tých, ktorí ich prenasledovali (Mt. 5,44), dobrorečili a nezlorečili (Rim. 12, 24). Ďakujeme Ti za tých, ktorí keď nemohli zvestovať Tvoje Slovo na jednom mieste, odišli na iné (Mat. 10,23) a tam neúnavne svietilI ďalej. Ďakujeme za roľníkov – za tých gazdov, ktorí naučili Rómov veriť (Bohu a Jeho láske) a pracovať. Ďakujeme, že keď boli títo gazdovia označení za kulakov a museli odovzdať polia a majetok do roľníckeho družstva a vysťahovať sa, vtedy aj Rómovia plakali s nimi. Ďakujeme za všetky svedectvá o ľuďoch, ktorí sa nenechali zotročiť vsrdci, a tak zostali slobodní aj vo väzení. Ďakujeme, že v utrpení mnohí objavili zmysel Tvojho utrpenia…