PRELOM

PÝCHA

„Beda odbojným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa,“ znie výrok Hospodina, „uzatvárajú spojenectvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech.

Iz. 30,1.

Pýcha režimu bola založená na namyslenom sebavedomí, ženajlepší spoločenský systém na svete je komunizmus pod vedením Komunistickej strany, podľa ideológie Marxa a Lenina, s dôsledným ateizmom. Cestovanie do kapitalistických krajín bolo na hraniciach prísne kontrolované, aby snáď ľudia nenadobudli o systéme pochybnosti a neuzreli pravdu, že inde ľudia žijú lepšie ako my tu v našej vlasti pod vedením KSČ. Pýcha sa počas komunistického režimu prejavovala neskrývanou nenávisťou voči cirkvi, pohŕdaním Božími ideami, ponižovaním a degradáciou kňazov, duchovných, rehoľníkov i veriacich laikov, prijímaním jedinej pravdy a to pravdy KSČ. Politika komunizmu bola a vždy ostane udupávaním a degradáciou všetkých, ktorí majú iný názor, než je názor strany. Pýcha sa prejavuje viditeľnou aroganciou, nadradeným prístupom k „menejcenným“ členom spoločnosti aneskrývaným odporom voči Bohu. Pýcha je spojená spocitom neomylnosti, dôležitosti a jedinej platnej pravdy. V podstate každý človekom stvorený -izmus je poznačený pýchou svojich stvoriteľov. Nacizmus učil, že Boh je mŕtvy, komunizmus, že Boh nikdy neexistoval ahumanizmus robí Boha zčloveka. V Komunistickom Manifeste Marx a Engels napísali, že proletár vidí v zákonoch, morálke a náboženstve „len buržoázne predsudky, za ktorými sa skrývajú buržoázne záujmy“. Božie zákony považovali zaputá. Písmo nazýva v Žalme 2,1-3 tento postoj vzburou: Prečo sa búria národy aľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi aJeho Pomazanému: „Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy!“ Marxov priateľ Bakunin napísal: „Behom tejto revolúcie budeme musieť v ľuďoch vzbudiť diabla; budeme musieť vzbudiť ich najhlbšie vášne. Naším poslaním je ničiť, nie vzdelávať. Ničivá vášeň je tvorivá.“


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám anašim otcom našu pýchu, aroganciu a nadradený prístup k druhým ľuďom. Odpusť nám, že sme považovali Tvoje zákony za putá, ktoré treba roztrhať. Odpusť nám, že sme budovali spoločnosť bez Teba, že sme chceli vybudovať šťastnú budúcnosť vlastnými prostriedkami. Odpusť nám, že sme Ťa vyhodili z našej spoločnosti a z našich škôl. Odpusť nám našu vzburu voči Tebe a Tvojmu slovu a naše pokrytectvo…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Komunisti majú vedúcu úlohu v štáte. A vyznávame: Vláda slúži ľuďom a sama je podriadená Bohu. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Rim. 13,3.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Nesmieš hovoriť svoj názor. A vyznávame: Každý má právo na svoj názor. Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Gal. 5,1.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Musíme sa uzavrieť svetu, zavrieť hranice, pretože sme v ohrození. A oproti tomu vyznávame: Máme poslanie byť požehnaním pre okolité národy. Choďte teda,učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého… Mt. 28,19. Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho (zasa) nájdeš. Podeľ svoj majetok na sedem, ba na osem častí, lebo nevieš, aké nešťastie sa strhne nad krajinou. Kaz. 11,1.

Vďačnosť

Ďakujeme za verných kresťanov, ktorí povýšenecký prístup k iným ľuďom vedeli znášať, podopierali sa spoločnými modlitbami avzdelávaním podľa biblického učenia. Ďakujeme za (podľa vtedajších nariadení Úradu pre veci cirkevné) ilegálne organizované stretnutia pracovníkov v cirkvi na povzbudenie viery. Ďakujeme za statočných prednášateľov zo zahraničia, ktorí tajne prinášali Tvoje Slovo a kresťanskú literatúru, učili budúcich misijných pracovníkov, hoci vedeli, že ak by ich zadržali, znamenalo by to tri roky väzenia u nás. Ďakujeme, že Tvoja láska vyháňa každý strach.