PRELOM

NENÁVISŤ

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

1. Jn. 14-15.

Veľká úloha pri budovaní ľudovodemokratickej, potom socialistickej spoločnosti bola v komunistickej ideológii pripísaná diktatúre proletariátu, robotníckej triede. Netreba sviatok Vianoc, bude sviatok práce – sami si vybudujeme raj na zemi. Tí, ktorí z pohľadu komunistov marili budovateľské úsilie robotníckej triedy, boli označení za triednych nepriateľov, čo viedlo k ich spoločenskému vylúčeniu.

Nenávisť je spojená s duchom smrti, preto dochádzalo k násiliu, kvraždeniu nevinných, ktorí boli počas komunistického režimu prenasledovaní, väznení, mučení apopravení. Ichnespravodlivo preliata krv bude volať dovtedy, kým zem nebude v pokání očistená. V politických procesoch na Slovensku bolo za politické trestné činy odsúdených 71 168 osôb, z toho 51 zahynulo vo väzení. 8 240 osôb prešlo vrokoch 1948 − 1953 tábormi nútených prác (napr. v Novákoch), v ktorých bezbranní zomierali následkom nedostatočnej starostlivosti a zanedbania zdravotnej pomoci. Hoci sa režim vpriebehu 60. rokov zmiernil, naďalej zotrvával na prenasledovaní a zastrašovaní obyvateľstva. Marx napísal vosvojom článku včasopiseThe New York Tribune vroku 1856, žeŽidia kradnú bohatstvo národov aže sa stali tak mocnými, žeohrozujú život celého sveta. Táto lož žije dodnes. Marxov nasledovník Stalin povedal, že „najväčšou radosťou je vypestovať si priateľa, ktorý vám s dôverou položí hlavu na hruď a vy mu potom vrazíte nôž dochrbta. Väčšia slasť neexistuje.“ Komunistickým zločinom sa nič nevyrovná. Akému inému systému sa podarilo pozabíjať 60 miliónov ľudí behom polstoročia?


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám a našim otcom nenávisť jedného voči druhému. Odpusť nám, že sme prenasledovali, posmievali sa, páchali násilie na tých, ktorí zmýšľali inak. Odpusť nám, že sme sa prizerali násiliu a nič s tým neurobili. Odpusť nám naše nenávistné slová a slová preklínania. Odpusť nám horkosť, nemilosrdnosť a závisť. Odpusť nám, keď sme zrádzali druhých ľudí kvôli vlastnému prospechu. Odpusť nám, že sme učili svoje deti nenávidieť určitú triedu v spoločnosti alebo iné národy za železnou oponou. Odpusť nám, žesme zneužívali postavenie amoc nato, aby sme likvidovali slabších. Odpusť nám, že sme šírili nenávisť k iným ľuďom v médiách. Odpusť nám tiež našu nenávisť voči Židovskému národu…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Rozmanitosť a originalita je zlá. A vyznávame: Boh miluje rozmanitosť. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. Rozličné sú aj účinky, aleBoh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 1Kor. 12,4- 6; Potom Boh povedal: “Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!” a stalo sa tak. Gen. 1,24.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Násilie v záujme štátu je povolené v záujme štátu. A vyznávame: Moc sa nesmie zneužiť! Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť, a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Rim. 13,3-6.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Židia sú úžerníci, prefíkaní, chamtiví, násilní. A vyznávame, že sú Bohom vyvolený a milovaný národ. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; On je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen. Rim. 9,4-5.

Vďačnosť

Ďakujeme za všetkých, ktorí verili Bohu a vedeli, že nenávisť voči iným ľuďom je hriech. Ďakujeme za tých, ktorí sa podriaďovali vrchnosti len po hranicu hriechu! Ďakujeme, že sa nedali zmiasť klamstvami, nenávisťou a násilnosťami, ktoré sa pod vedením KSČ diali v spoločnosti. Ďakujeme Ti za verných veriacich, ktorí napriek riziku prenasledovania navštevovali nedeľné bohoslužby, hľadali v modlitbe spôsob ako zachovať sviatočný deň. Ďakujeme za smelé počínanie duchovných, ktorí sa vedeli pokorne, ale rozhodne postaviť proti svojvoľnému rušeniu Služieb Božích v nedeľu a v iné kresťanské sviatky. Ďakujeme za ich odvahu byť príkladom aj vtedy, keď museli opustiť duchovnú službu a ísť do iného zamestnania, aby verne svietili aj tam.