PRELOM

NESPRAVODLIVOSŤ

Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, ktonemiluje svojho brata. 1. Jn. 3,10. Neprekrúcaj právo, nehľaď na osobu, neprijímaj úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých.

Dt. 16,19

Okrem individuálnych krívd, ktorých následky postihujú rodiny, významne zasahujú donašich životov aj krivdy vykonané predstaviteľmi národa. Násilná smrť niektorých čelných predstaviteľov krajiny, korupcia, klientelizmus, podplácanie súdov a iných vyššie postavených orgánov, osôb na vplyvných miestach, sa pred Božou tvárou rovnako pokladá za nespravodlivosť, pretože znemožňuje všetkým, ktorí chcú čestne vdanej veci uspieť. Nespravodlivosť sa týka aj vybavovania, teda protekcie prestížnych škôl, zamestnania, lekárskej starostlivosti, bývania, atď… Toto všetko je prejavom pyšnej samospravodlivosti, keď situáciu berieme do vlastných rúk a chceme nečestným spôsobom získať osobné výhody na úkor slabších. V Božích očiach však účel nikdy nesvätí prostriedky. Ohováraním, osočovaním, tvrdou kritikou, krivými nepravdivými výpoveďami o iných taktiež vzniká krivda. V období komunizmu došlo k mnohým krivdám – krádežiam majetku, pracovných pozícií, postavenia a cti. Nespravodliví však nezdedia Božie kráľovstvo (1. Kor. 6,7-9), nebudú mať k nemu prístup. Naopak, mnoho vládze modlitba spravodlivého (Jk 5,16). „A Boh pokoja, ktorý na základe krvi večnej zmluvy vyviedol z mŕtvych veľkého Pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonalí v každom dobrom skutku, aby ste plnili Jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa Jemu páči skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen“ (Žid. 13,20-21).


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám a našim otcom, že sme konali nespravodlivo voči svojim blížnym. Odpusť nám, že sme prijímali nespravodlivé zákony (Iz. 10,1). Odpusť nám, že sme kradli vpráci, kradli pozemky, korumpovali vplyvných ľudí, podporovali klientelizmus, vybavovali si protekciu a nečestným spôsobom získavali rozličné výhody. Odpusť nám, že sme ohovárali a osočovali iných, krivo o druhých vypovedali, a tak ničili ich česť a postavenie. Vo svojom Slove hovoríš (2. Kron. 7,14), že keď uzavrieš nebesia anebude dažďa, keď prikážeš kobylkám spustošiť zem, keď pošleš na svoj ľud mor a Tvoj ľud, pomenovaný po Tebe, sa pokorí, bude sa k Tebe utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočuješ ho z nebies, odpustíš mu jeho hriech a jeho zem uzdravíš. Otče, pokorujeme sa pred Tebou, prosíme, odpusť nám náš hriech a uzdrav našu zem…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Odmietame a zriekame sa klamstva: Kapitalizmus je zlo. A vyznávame: Poctivé podnikanie je požehnané. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. 1.Tim. 6,10; Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Dt. 28,8.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Pracovať pre štát sa musí zadarmo (zväzáci, brigády…). A vyznávame: Práca má byť po zásluhe ohodnotená. Veď Písmo hovorí: “Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu” a “Robotník si zaslúži svoju mzdu.” 1.Tim. 5,18; …ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Mt. 10,10.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Kto nekradne, okráda svoju rodinu. A vyznávame: Krádež je zlo. Nepokradneš! Ex. 20,15. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky. Ž. 37,18.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Súkromné vlastníctvo je zlé. A vyznávame: Boh rozdeľuje dary, ako sám chce. …lež pamätaj naPána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Dt. 8,18; Jeho pán mu povedal: “Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.” Mt. 25,21.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetci by mali mať rovnako. A vyznávame: Každý má podľa obdarovania. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Ef. 4,7.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Šľachta a podnikatelia vykorisťujú ľud. A vyznávame: Podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a pomáhajú rozvoju krajiny. Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci. Pr. 12,24.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Musím ohovárať a udávať, aby som prežil vsystéme. Avyznávame: Nebudem udávať svojho blížneho, pretože je napísané: Mt. 12,37; Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Dt. 5,20. Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, násilníka stihne náhla skaza. Ž. 140,12. Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím. Pr. 18,21. Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.”

Odmietame a zriekame sa klamstva: Dohody so zlom ma zachránia. A vyznávame: Zmluvy so zlom vedú k záhube. Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu! Ex. 23,32. Vaša zmluva so smrťou bude zrušená, vaša dohoda s podsvetím neobstojí. Keď na vás príde plieskajúci bič, budete ním ubití. Iz. 28,19.

Odmietame a zriekame sa názoru, že krivda je v poriadku. A vyznávame, že krivda je bezprávie. Kto dáva priechod pravde, oznamuje spravodlivosť, ale falošný svedok hovorí lži. Pr. 12,17.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Účel svätí prostriedky. Avyznávame, že cesta k cieľu je rovnako dôležitá ako cieľ. Alespoľahni sa naPána adobre rob abudeš bývať vsvojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Ž. 37,3. Ale vaša reč nech je “áno – áno”, “nie – nie”. Čo je navyše, pochádza od Zlého. Mt. 5,37.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Všetko patrí všetkým. A vyznávame: Pánovi patrí všetko. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Ž. 24,1.

Vďačnosť

Otče, ďakujeme Ti za bratov, ktorí v utrpeniach, s vierou, rástli k dokonalosti, lebo verili: „Spolu s Kristom ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus“ Gal 2,20. Ďakujeme, že krivdy komunistického režimu a správanie sa ľudí pomýlených marxisticko- leninskou ideológiou niesli pokorne, s láskou sa modlili aj za tých, čo im krivdili. Ďakujeme za tých, ktorí konali dobré skutky, dávali aj z posledného, a tak sa stali Tvojimi vernými svedkami a dobrým príkladom pre svoje deti, aj keď sami boli režimom obratí o postavenie, povesť, česť a majetok. Ďakujeme za ich postoj vďačnosti v dobrom aj v zlom, v svetlých aj temných chvíľach.