PRELOM

FALOŠNÁ IDEOLÓGIA

Milovaní, utekajte pred modloslužbou! Nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov! 1 Kor. 10,14-20.
Nebudeš sa klaňať iným bohom, ani ich uctievať, ani robiť ich skutky, ale bezohľadne zrúcaš ich pamätníky! Pánovi, svojmu Bohu, budeš slúžiť, aby požehnal tvoj chlieb a tvoju vodu a oddialil od Teba choroby! V tvojej krajine potom nebude ženy, ktorá by potratila, alebo bola neplodná. Ex. 23,24-26.

Modloslužba komunistickej ideológie, všetkých jej zástancov, pozostáva v prvom rade v popieraní existencie Boha (ateizmus prezentoval ako vedecky dokázanú skutočnosť), Jeho lásky a v zbožstvení ľudí, “hrdinov komunizmu” – Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Gottwalda a ďalších. „Úspechy marxizmu robia na ľudí veľký dojem. Úspech ale sám o sebe nič nedokazuje. Šamani tiež často uspejú,“ píše prenasledovaný kňaz Richard Wurmbrandt. Komunizmus mal svoje sviatky, piesne, obrazy vodcov, rituály, sľuby, procesie, svojich otrokov, svojich falošných učiteľov afalošných prorokov, ktorí zvádzali ľud falošnými rečami (2. Pt. 2/1-3). Jeho zakladatelia Marx, Engels, Lenin boli aktívni v satanizme. Komunisti boli presvedčení, že keď zničia Cirkev a jej predstaviteľov, zničia aj samotného Boha. Existovala jedna pravda, a to pravda komunistickej strany. Kto sa proti nej postavil, stal sa automaticky triednym nepriateľom hodným spoločenského vylúčenia. Propagovaná rovnosť medzi ľuďmi mala byť dosiahnutá odstavením všetkých, ktorí rozmýšľajú inak, nik nesmel vytŕčať. Za triedneho nepriateľa číslo 1 boli, žiaľ, označení šíritelia Kristovho evanjelia.

Druhým základným pilierom modloslužby komunistickej ideológie bola jasná orientácia na materializmus, ktorý popieral existenciu duchovného sveta a preferoval len telesné bytie bažiace po peniazoch, majetku, postavení, sláve, zážitkoch, teda uctievaniu mamonu bez ohľadu na to, čo sa deje s naším duchom a dušou. Výsledkom je orientácia na konzum, kde mať je dôležitejšie než byť. Hmota bola povýšená nad vzťahy, nad lásku a pokoj duše, ľudia sa stali otrokmi práce. V ľuďoch formoval ideál šťastného života založený na materiálnom zabezpečení.


Modlitba pokánia

Otče, odpusť nám a našim otcom našu modloslužbu. Odpusť nám, že sme obdivovali ľudí („hrdinov komunizmu“), vkladali do nich nádej, uctievali svoje vlastné brucho a prácu viac než Teba, živého Boha. Odpusť nám, že sme svoje šťastie založili nanašom materiálnom zabezpečení. Otče, odpusť nám, že sme aj ako národ, aj ako cirkev, často zo strachu spolupracovali sKomunistickou stranou, podpisovali skryté dohody a sľubovali sľuby…

Zrieknutie sa klamstva a prehlásenie pravdy

Zriekame sa klamstva: Boh nie je. A vyznávame pravdu: Boh je.

Blázon si v srdci hovorí: “Boha niet.” Ž. 53,1.

Zriekame sa klamstva: Boh je mŕtvy. A vyznávame pravdu: Boh žije. Ale Pán je pravdivý Boh, on je Boh živý a večný Kráľ, od jeho prchkosti trasie sa zem, národy nevydržia jeho hnev. Jer. 10,10.

Zriekame sa klamstva: Viera je barlička pre slabochov. A vyznávame pravdu: Viera je pre všetkých. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 1.Tim.2,3-4. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1. Jn. 5,4.

Zriekame sa klamstva: Veriaci sú hlupáci a blázni. A vyznávame pravdu: Veriaci ľudia sú rozumní a múdri. Kto sa (len) na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni. Pr. 28,26.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Z detí kresťanov nikdy nič nebude. A vyznávame: Deti kresťanov budú požehnané. ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. Ž. 112,1-2.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Náboženstvo je ópium ľudstva. A vyznávame: Zbožnosť je liek ľudstva. A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. 1.Tim. 6,6.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Náboženstvo je metla ľudstva. A vyznávame: Zbožnosť je užitočná. Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 1.Tim. 4,8.

Odmietame a zriekame sa klamstva: Sväté Písmo je ľudský výmysel, legenda. A vyznávame: Písmo je pravdivé a zodpovedá histórii. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, nausvedčovanie, nanápravu anavýchovu vspravodlivosti. 2.Tim. 3,16.

Vďačnosť

Otče, ďakujeme za tých, ktorí nesklonili svoje kolená aj za cenu vlastného ohrozenia a utrpenia pre svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za veriacich, ktorí sa aj vo väzení modlili, spievali nábožné piesne, svedčili o Bohu, o Jeho láske, ďakujeme, že aj tam vo väzení mohli viesť ateistov k viere, či v tajnosti vysluhovať sviatosti. Ďakujeme Ti za tých, ktorí aj napriek všetkej zlobe pri vyšetrovaní a vo väzbe vydávali po návrate domov svedectvo, že: „zažili aj také krásne chvíle, aké by tam vonku na slobode neboli mohli zažiť.”